Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

Witej
Reposted frombruxa bruxa viaoxygenium oxygenium
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoxygenium oxygenium
0919 db83
Reposted fromcontroversial controversial viaoxygenium oxygenium
6860 f76a 500
Reposted fromtfu tfu viaoxygenium oxygenium
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viaoversensitive oversensitive

June 25 2017

5011 d790 500
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viaikari ikari
He was Science, I was Art
— (via silver-blonde)
Reposted fromorendasophie orendasophie viaciarka ciarka
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viapodkreslajmnie podkreslajmnie
8209 ecb9 500
"Najlepiej w życiu ma Twój Kot, bo jest przy Tobie." - Szymborska w liście do Filipowicza
Reposted frompouler pouler viaciarka ciarka
A jak wyj­dzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. 
— Tadeusz Różewicz.
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapodkreslajmnie podkreslajmnie
6890 ec6a 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

June 24 2017

3982 43fd 500
Reposted fromteijakool teijakool viaciarka ciarka
4070 2a0b
Reposted fromyikes yikes viaciarka ciarka
4788 43b0 500
Reposted fromnyaako nyaako
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viaillumination illumination

June 23 2017

9761 6d00 500
Reposted fromlaluna laluna viapodkreslajmnie podkreslajmnie
9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl