Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

6960 54c0 500
szymborska
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viaoll oll
4377 8f31
0529 e075 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajanealicejones janealicejones
6770 6f9a 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viajanealicejones janealicejones
4858 7910 500
Reposted frompierdolony pierdolony vialubiew0 lubiew0
9379 53ff
Reposted fromNajada Najada viaPoranny Poranny
8095 78ad 500
Reposted fromtfu tfu viagosiuuaam16 gosiuuaam16
0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viakoralina koralina

May 22 2017

0071 08fb
Reposted frommrautyna mrautyna viaoxygenium oxygenium
0142 c3db 500
Reposted fromcheekyleprechaun cheekyleprechaun viairmelin irmelin
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viagosiuuaam16 gosiuuaam16
8326 86ec 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viagosiuuaam16 gosiuuaam16
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
2540 4edc
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viagosiuuaam16 gosiuuaam16
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
0478 a4d4
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapodkreslajmnie podkreslajmnie
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl