Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

2518 5b4a 500
Reposted fromKuishi Kuishi viaciarka ciarka
Prawda, że uprzejmość jest o tyle trudnym zadaniem, iż wymaga okazywania dużego szacunku wszystkim ludziom, podczas gdy większość z nich w ogóle na to nie zasługuje, a ponadto wymaga udawania wielkiego zainteresowania nimi, gdy powinniśmy być szczęśliwi, że nic nas nie obchodzą. Pogodzić uprzejmość z dumą - oto sztuka.
— Artur Schopenhauer

March 10 2019

0968 9ba8 500
Reposted fromoll oll viakrolik krolik

March 09 2019

9792 beb7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
2339 05cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

March 07 2019

8923 70b4 500
8838 1a44 500
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula

March 06 2019

9671 5cb5 500
Reposted fromtfu tfu viatulele tulele
Reposted fromFlau Flau viabisia bisia
9713 21ca 500
miłego dnia
Reposted fromwooles wooles viasoadysta soadysta

March 05 2019

8793 42ec 500

March 04 2019

4534 461f 500
Reposted fromgaf gaf viatwice twice
7022 8701
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl