Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

8739 cdaa 500

tremendousandsonorouswords:

Egon Schiele, Self-Portrait with Raised Arms (detail), 1914

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaPoranny Poranny
8944 9175
Reposted fromMrSatan MrSatan viaciarka ciarka
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viairmelin irmelin
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viairmelin irmelin
1482 4962 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viairmelin irmelin
3143 0597 500
Reposted fromaniamy aniamy viairmelin irmelin
2969 a0cc
yes
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajethra jethra
2310 d712 500
A gdybym był ojcem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPoranny Poranny
8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viagosiuuaam16 gosiuuaam16

June 21 2017

8613 70a9 500

cinemacoloris:

manchester by the sea (2016) dir. kenneth lonergan

Reposted fromvronk vronk viamoviesss moviesss
8599 926f 500

cinemacoloris:

drive (2011) dir. nicolas winding refn

Reposted fromvronk vronk viamoviesss moviesss
8560 3138 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari

June 19 2017

1711 82cb 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
1260 9ef9
2188 5242 500
5618 be31
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
5365 fb79 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin

June 17 2017

Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viawtfknobs wtfknobs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl