Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

3982 43fd 500
Reposted fromteijakool teijakool viaciarka ciarka
4070 2a0b
Reposted fromyikes yikes viaciarka ciarka
4788 43b0 500
Reposted fromnyaako nyaako
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viaillumination illumination

June 23 2017

9761 6d00 500
Reposted fromlaluna laluna viapodkreslajmnie podkreslajmnie
9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq viajethra jethra
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazielono zielono
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne viajethra jethra
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
9718 4860 500

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viairmelin irmelin
4718 337d
Reposted fromsohryu sohryu viairmelin irmelin
My heart is a thousand years old. I am not like other people.
Charles Bukowski, “Displaced.” 

(via mrsclarkkent)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
3019 fbde 500
5735 1d5d 500
1045 01ae
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl