Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

3586 d405 500
0598 126f 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaDer-Keller Der-Keller
4277 9613 500
Reposted fromoll oll

October 14 2018

8136 cae5 500
Reposted fromidiod idiod viahalucynowa halucynowa
Reposted frompotrzask potrzask viaahuramazda ahuramazda
3522 e248 500
Reposted fromstroschek stroschek via0 0

Nie ma końca - Tomasz Różycki

Nie ma końca świata - sprawdziłem i wiem:
za oceanem nowy ląd i ludzie
patrzący w perspektywę horyzontu,
który ugina się i wznosi. Inne
marzenia w sobotnim mieście, kawiarnie
i kina płoną tysiącem głów. Nie ma
końca płaczu w ciemnej poczekalni
i podróż nie kończy się nawet we śnie.

Jest koniec świata - sprawdziłem to i wiem:
za łóżkiem, w którym przewracasz się jeszcze
o wpół do piątej rano - już przez okno 
wchodzi nieprzytomne światło - wyciągasz
mokra rękę i nie spotykasz tam nic. 
Ani ciepłego ciała, ani ściany.
Chciałem powiedzieć ci wtedy, że jestem.
W ten niewytłumaczalny sposób, jestem.
Reposted frommalw malw viaikari ikari

October 13 2018

Reposted frompffft pffft
Reposted frompffft pffft viaszpaqus szpaqus
3037 6cf7
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaszpaqus szpaqus
2924 a176
Reposted fromtichga tichga viaszpaqus szpaqus
2803 1ce9 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaszpaqus szpaqus
2550 d22c
Reposted fromzciach zciach viaszpaqus szpaqus
2527 88aa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viaszpaqus szpaqus
2587 9731 500
Reposted fromzciach zciach viaikari ikari
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaikari ikari
1198 3c4b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
3096 92b9 500
Reposted fromoll oll
2927 b20d
Reposted fromtichga tichga viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl